Ophalen winkels | 14 dagen bedenktijd | Betaalservice | Inruilservice | iMember | Werken bij | Nieuwsbrief | Helpdesk

Xando Onderwijs || Dé Apple Expert op het gebied van Onderwijs.

× sluit dit venster

Privacy Statement


Dit is de website van Xando BV
Ons vestigingsadres is Popovstraat 42 8013RK Zwolle
Ons postadres is Popovstraat 42 8013RK Zwolle
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 05079656
Ons B.T.W.-nummer is NL815204875B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

 • uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
 • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt
 • om de inhoud van onze website te verbeteren
 • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
 • om uw voorkeuren te registreren
 • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst
 • om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden

- We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
- Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
- Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
 • Per email: webstore@xando.nl
 • Per telefoon: 0384254060
 • Per fax: 0384254069
 • Per brief: Popovstraat 42 8013RK Zwolle

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

× sluit dit venster

× sluit dit venster

Algemene Voorwaarden


Laatst bijgewerkt op 23 maart 2011

 • Xando B.V., Popovstraat 42, 8013 RK Zwolle, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05079656; en/of
 • Xando Zwolle B.V., Popovstraat 42, 8013 RK Zwolle, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57338663; en/of
 • Xando Enschede B.V., Popovstraat 42, 8013 RK Zwolle, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08176127

Consument: natuurlijk persoon die producten en/of diensten van Xando koopt voor privégebruik.
Niet-consument: rechtspersoon of natuurlijk persoon die geen consument is.
Koper: ieder natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten koopt van Xando.
Producten: goederen tot koop waarvan de koper zich tegenover Xando verbindt, zoals apparatuur, software en/of supplies.
Diensten: de door of namens Xando, al dan niet met betrekking tot producten, te verlenen service en ondersteuning, waaronder installaties, trainingen, educatie en onderhoud.
1 Software: computerprogrammatuur.
Occasions: tweedehands producten.

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (online)aanbiedingen, (online)offertes en (online)overeenkomsten tot verkoop van producten en/of diensten door Xando aan kopers. Indien een bepaling van deze voorwaarden alleen geldt voor consumenten of alleen voor niet- consumenten dan wordt dat vermeld.
2.2 Iedere afwijking of wijziging van de algemene voorwaarden vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Xando. Een eventuele afwijking heeft slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst, zodat hierop geen beroep kan worden gedaan in andere overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle (online)aanbiedingen, (online)offertes en (online)overeenkomsten tot verkoop van producten en/of diensten door Xando aan koper ongeacht enige andersluidende bepaling in kopers algemene (verkoop)voorwaarden of door koper aangebrachte wijziging(en) op factuur of orderbevestigingsformulier. Deze algemene voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.4 Xando behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.
2.5 In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

3. AANBIEDINGEN, ORDERS EN AFLEVERINGEN
3.1 Alle door Xando gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven (hierna te noemen: aanbiedingen), in welke vorm dan ook zijn geheel vrijblijvend en tussentijds uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de in de aanbieding vermelde termijn. Indien een dergelijke termijn ontbreekt geldt een aanbieding gedurende tien dagen van offertedatum.
3.2 Voor niet-consumenten zijn de door Xando genoemde (leverings)termijnen indicatief. Opgegeven (leverings)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Xando in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden.
3.3Bij consumenten zal levering op afgesproken data plaatsvinden. Bij niet tijdige levering dient Xando in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden. Consumenten zijn tot het moment van levering gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien levering niet binnen dertig kalenderdagen na de overeengekomen leveringsdatum heeft plaatsgevonden.
3.4 Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.
3.5 Indien Xando door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Xando gerechtigd de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Xando op betaling door de koper van de reeds door Xando verrichte leveranties of prestaties, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Xando alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van overmacht aan de zijde van Xando is sprake, indien Xando verhinderd wordt aan haar verplichtingen of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van Xando, waaronder begrepen het niet voldoen door leveranciers van Xando aan hun verplichtingen, werkstakingen, brand en het weigeren of intrekken van benodigde vergunningen of licenties. In geval van overmacht is Xando op grond van artikel 6:78 BW slechts aansprakelijk voor de schade van de koper indien en voor zover zij in verband
3.6 Iedere bestelling van producten en/of diensten wordt aangemerkt als een aanbod van de koper om de producten en/of diensten met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te kopen. Xando aanvaardt het aanbod onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat zij de bestelling bevestigt. Xando is vrij om - binnen haar normale bedrijfsuitoefening - orders te accepteren of te weigeren.
3.7 De door Xando gehanteerde lijsten, technische specificaties, maten en dergelijke, zijn door Xando en/of haar leveranciers naar beste kunnen opgesteld, doch zijn slechts benaderingen en schattingen en geven als zodanig geen enkele garantie. Afwijkingen geven aan koper geen recht, aflevering en/of betaling van producten uit te stellen of te weigeren, noch recht op vergoeding.
3.8 Het risico voor verlies van of schade aan de goederen gekocht door koper van Xando gaat over op koper op het moment van aflevering. Aflevering vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in het orderbevestigingsformulier of zoals voorgesteld door koper en schriftelijk bevestigd door Xando. Indien geen plaats van aflevering is vastgesteld in het orderbevestigingsformulier en niet anderszins is overeengekomen, zal het adres Popovstraat 42, 8013 RK Zwolle de plaats van aflevering zijn.

4. KOOPPRIJS EN BETALINGEN
4.1 De overeengekomen prijs zal als volgt worden bepaald:
 • a. Indien de order door Xando is geaccepteerd via haar orderbevestigingsformulier of via een schrijven waarin een prijs is vermeld: de prijs blijkend uit zo’n orderbevestigingsformulier of uit zodanig schrijven;
 • b. indien de order door Xando op andere wijze dan als bedoeld in sub a is geaccepteerd: de voorgestelde detailhandelsprijs, zoals bepaald in de van toepassing zijnde prijslijsten van onder meer Apple en overige leveranciers van Xando, die van kracht zijn op de datum van de order.
4.2 Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Xando gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft niet-consumenten niet het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij; de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
4.3 De prijs is exclusief transport- en transportverzekeringskosten voor vervoer van producten naar een plaats van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. Xando is geheel vrij in de keuze van transport. Xando is gerechtigd orders in gedeelten af te leveren en afzonderlijk te factureren.
4.4 De koopprijs is, indien niet anders is overeengekomen, in euro’s, door de koper verschuldigd op het moment van aflevering. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Xando is gerechtigd naar eigen keuze eerdere betaling te eisen van de gehele of gedeeltelijke koopprijs, zoals volledige betaling op het moment dat de order wordt geplaatst. 4.5 In het geval dat koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is Xando gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de desbetreffende koopovereenkomst ontbonden te achten, of levering te staken onder voorbehoud van haar recht op schadevergoeding.
4.6 In het geval een consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Xando, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening. In het geval een niet-consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de niet-consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Xando, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.
4.7 Indien Xando na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de koper buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 150,--. Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort.
4.8 Niet-consumenten hebben zonder schriftelijke toestemming van Xando niet het recht op verrekening of opschorting.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
5.1 De eigendom van alle door Xando aan koper geleverde producten blijft bij Xando, zolang koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen - uit welke hoofde dan ook - jegens Xando heeft voldaan en gaat pas dan over op koper, wanneer koper al zijn betalingsverplichtingen - uit welke hoofde dan ook - jegens Xando is nagekomen.
5.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de koper is overgegaan mag deze de producten niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Xando te bewaren. Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Xando zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te halen. Koper dient Xando tot het terughalen in de gelegenheid te stellen.

6. AANVAARDING EN BEDENKTIJD BIJ KOOP OP AFSTAND
6.1 De koper, dan wel een in zijn opdracht handelende derde dient de door Xando geleverde producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren.
6.2 Alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene moeten door niet-consumenten op de desbetreffende transportdocumenten worden aangegeven en schriftelijk gemeld worden aan Xando binnen veertien (14) dagen vanaf datum van aflevering. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.
6.3 Consumenten dienen Xando binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.
6.4 Op voorwaarde dat de koper heeft voldaan aan hiervoor genoemde voorwaarden en genoegzaam is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft Xando de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten te vervangen door nieuwe producten, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Indien dit voor Xando redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden is Xando met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van consumenten met betrekking tot gebreken aan producten onverlet.
6.5 In het geval van “koop op afstand”, te weten; de overeenkomst met een consument waarbij, door Xando, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals verkoop via uitsluitend het internet), geldt voor consumenten het volgende: consumenten mogen de koop van producten en/of diensten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst van een product ontbinden. Xando mag een schriftelijke bevestiging vragen. Voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, voor verkoop ongeschikt zijn geworden of anders zijn gebruikt, is ontbinding niet mogelijk. De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het product en voor de daaraan verbonden kosten. De eventueel door de consument betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van een product worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht. De details en nadere informatie met betrekking tot het recht van ontbinding gedurende de bedenktijd zijn beschreven in de bijlage: “consumenten en koop op afstand”, welke bijlage is bijgevoegd.

7. GARANTIES
7.1 Behoudens de hierna opgenomen uitzonderingen garandeert Xando dat de door haar geleverde producten gedurende zes maanden na aflevering voldoen aan de daarvoor geldende en door de leveranciers of licentiegevers afgegeven specificaties. Indien het product binnen deze garantietermijn een gebrek vertoond, zal Xando of haar leverancier of de licentiegever het product binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of naar haar keus vervangen, mits het product aan Xando is terugbezorgd en vervoerskosten zijn vooruitbetaald (met naam, adres, telefoonnummer van de koper, omschrijving van het probleem en bewijs van datum van aankoop gehecht aan het product). Door leveranciers of licentiegevers aan Xando gegeven garanties voor producten zullen steeds aan kopers worden overgedragen. Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van consumenten niet aan.
7.2 Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Xando is toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging, blootstelling aan water, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en service of aanpassing door een voor het betreffende product niet-geautoriseerd service centre.
7.3 Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en inkten e.d.) geeft Xando garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
7.4 Occasions worden door Xando aan koper verkocht in de feitelijke staat van aflevering. Voor door Xando geleverde occasions, garandeert Xando niet, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, de kwaliteit, verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig bepaald doel, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Ten aanzien van occasions met een verkoopprijs van EUR 150,- of meer garandeert Xando dat deze vrij zijn van gebreken gedurende drie maanden na aflevering. Indien het product binnen deze garantietermijn een gebrek vertoond, zal Xando het product indien redelijkerwijs mogelijk binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen, of naar haar keus terugnemen en de koopprijs aan koper restitueren, mits het product aan Xando is terugbezorgd en vervoerskosten zijn vooruitbetaald (met naam, adres, telefoonnummer van de koper, omschrijving van het probleem en bewijs van datum van aankoop gehecht aan het product). De aansprakelijkheid van Xando is beperkt tot de nakoming van deze garantieverplichtingen.

8. DIENSTEN
8.1 Indien Xando diensten verricht is in aanvulling op de overige bepalingen dit artikel van toepassing. In geval van onderlinge tegenstrijdigheid prevaleren de overige bepalingen.
8.2 Xando spant zich er voor in, in haar aanbiedingen tot het verrichten van diensten een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te geven. Xando behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan. Zolang een aanbieding niet door koper aanvaard is, behoudt Xando zich het recht voor om haar capaciteit elders in te zetten. 8.3 Indien naar het oordeel van Xando derden bij de opdracht moeten worden ingeschakeld, is de koper gehouden om hieraan zijn medewerking te verlenen.
8.4 Xando spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. Xando is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren.
8.5 De koper dient Xando op redelijke wijze te accommoderen, informatie te verschaffen en medewerking te verlenen opdat Xando de diensten kan verlenen.
8.6 De koper is verantwoordelijk voor het maken van volledige en actuele kopieën van zijn computerprogramma’s en gegevens en het veiligstellen van vertrouwelijke gegevens en/of informatie, voordat Xando de diensten uitvoert.
8.7 Xando zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.
8.8 Indien de koper al dan niet op basis van garantie Xando opdracht heeft gegeven tot reparatie van een product en het product wordt niet binnen drie maanden nadat het product gereed is, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag afgehaald door de koper, dan wordt de koper geacht afstand te hebben gedaan van het ter reparatie ingeleverde product ten behoeve van Xando. De koper zal alsdan Xando vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. De koper blijft ook na afstand te hebben gedaan van het product de onderzoek- en/of reparatiekosten verschuldigd.
8.9 Indien er sprake is van meerwerk is Xando gerechtigd om dit bij de koper in rekening te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door Xando aan koper schriftelijk worden medegedeeld. De koper wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de koper schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door Xando.
8.10 Voor zover de dienstverlening bestaat uit het verzorgen van educatie c.q. training is Xando gerechtigd om voor de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling te verlangen. Bij annulering van deelname aan educatie c.q. training binnen vijf dagen voor aanvang is de koper de deelnemingskosten volledig verschuldigd. In het geval het aantal aanmeldingen daartoe aanleiding geeft is Xando gerechtigd om de educatie c.q. training te annuleren. Xando is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze annulering zal ontstaan.

9. VRIJWARINGEN
9.1 De koper vrijwaart Xando voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de tussen Xando en de koper gesloten overeenkomst worden gebruikt.
9.2 Indien de koper aan leverancier informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM
10.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde c.q. geleverde softwareproducten of andere producten - waaronder ook analyses, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten - berusten uitsluitend bij Xando en/of haar leveranciers en/of de licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
10.2 Het is koper niet toegestaan deze producten te kopiëren, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Met betrekking tot door Xando vervaardigde handleidingen is het verboden deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te fotokopiëren, te vertalen of samen te vatten, of op andere wijze in het verkeer te brengen, zonder schriftelijke toestemming van Xando.
10.3 De koper heeft het recht een reservekopie van de software aan te houden, waaronder tevens dient te worden verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze voorwaarden verstaan een stoffelijk voorwerp waarop de software is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het originele exemplaar.
10.4 Xando behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Xando is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. De wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag van de door koper aan Xando voor het product of de dienst betaalde prijs. Indien enig opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten door Xando of haar leidinggevenden leidt tot dood of lichamelijk letsel, dan is haar aansprakelijkheid daarvoor niet beperkt.
11.2 Xando aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens koper voor; schade door een gebrek of tekortkoming aan producten die door Xando binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld; indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst; schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van Xando op te volgen; schade die is veroorzaakt doordat Xando gebruik heeft gemaakt van door de koper gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de koper; schade die wordt veroorzaakt doordat de koper heeft nagelaten volledige en actuele kopieën te bewaren van zijn computerprogramma’s en gegevens; en schade die wordt veroorzaakt doordat de koper heeft nagelaten vertrouwelijke gegevens en/of informatie veilig te stellen.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
12.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Ten aanzien van geschillen is de rechter in Zwolle bevoegd. Ten aanzien van geschillen tussen een consument en Xando is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de consument mede bevoegd.

sluit dit venster

Top of Page
Xando
darkblueline-bottom-rightlong.png

Onze oplossingen voor het onderwijs

Selecteer hierboven over welke oplossing u meer informatie wenst.

Apple heeft standaard al veel oplossingen voor kinderen met een uitdaging. Xando helpt u en uw leerlingen om alle mogelijkheden te leren ontdekken. Naast de mogelijkheden van de Mac of iPad ondersteunen wij u ook in het beheer van de apparaten en de onderwijskundige inzet, zodat leerlingen nog makkelijker de goede kant op geholpen worden.

De iPad heeft standaard al een heel aantal voorzieningen ingebouwd, zoals een een voorleesfunctie, een dicteerfunctie, aangepaste lettergrootte voor kinderen met slecht zicht. Daarnaast adviseert Xando u over accessoires speciaal voor uw kinderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iPad hoezen die een hoge bescherming bieden aan de iPad en aan steunen om een iPad aan een rolstoel of tafel te bevestigen.

Leren is nog nooit zo leuk geweest. Door gebruik te maken van iPads in de klas zijn kinderen bijna vanzelf gemotiveerd om te ontdekken. Het is nog maar vier jaar geleden dat de iPad werd geïntroduceerd.

De iPad heeft een revolutie teweeg gebracht in de manier waarop wij mensen digitale informatie beleven. Gedurende deze afgelopen vier jaar hebben wereldwijd vele onderwijsleiders de iPad omarmt als een digitaal leermiddel. Nu, vier jaar later zien we al hoe de iPad scholen transformeert en hoe groot dat effect is bij leerlingen.

Xando is trots daar in Nederland een bijdrage aan te kunnen en mogen leveren door met jarenlange ervaring en expertise scholen en schoolleiders te helpen om factoren als 1:1 implementatie, beheer, dagelijks gebruik door leerlingen en docenten, de mogelijkheden op het gebied van content als ook het compleet dekkende eco-systeem op het gebied van content, content creatie, digitaal curriculum en interactieve leermogelijkheden ten volle te kunnen benutten in uw specifieke schoolomgeving.

Leren is nog nooit zo leuk geweest. Door gebruik te maken van iPads in de klas zijn leerlingen bijna vanzelf gemotiveerd om te ontdekken. Het is nog maar vier jaar geleden dat de iPad werd geïntroduceerd. De iPad heeft een revolutie teweeg gebracht in de manier waarop wij mensen digitale informatie beleven. Gedurende deze afgelopen vier jaar hebben wereldwijd vele onderwijsleiders de iPad omarmt als een digitaal leermiddel.

Nu, vier jaar later zien we al hoe de iPad scholen transformeert en hoe groot dat effect is bij leerlingen. Xando is trots daar in Nederland een bijdrage aan te kunnen en mogen leveren door met jarenlange ervaring en expertise scholen en schoolleiders te helpen om factoren als 1:1 implementatie, beheer, dagelijks gebruik door leerlingen en docenten, de mogelijkheden op het gebied van content als ook het compleet dekkende eco-systeem op het gebied van content, content creatie, digitaal curriculum en interactieve leermogelijkheden ten volle te kunnen benutten in uw specifieke schoolomgeving.

Door Apple te gebruiken in het middelbaar beroepsonderwijs worden leerlingen creatiever en zullen ze gemakkelijker informatie delen. De leerlingen moeten kunnen werken met moderne technologieën zodat ze als ze van school af komen ook klaar zijn voor het werk dat ze gaan doen.

Xando helpt MBO scholen om het werken met Apple zo makkelijk mogelijk te maken. Wij adviseren over de technische zaken en helpen uw medewerkers om modern onderwijs te geven waarbij gebruikt gemaakt wordt van de nieuwste technologieën. Xando traint en coacht de medewerkers, zodat ook voor hen technologie geen onoverkomelijke drempel is. Wij hebben verschillende oplossingen om het aanschaffen van producten zo simpel mogelijk te maken.

Door Apple te gebruiken in het HBO of Universiteit worden studenten creatiever en zullen ze gemakkelijker informatie delen. Xando helpt HBO’s en Universiteiten om het werken met Apple zo makkelijk mogelijk te maken.

Wij adviseren over de technische zaken en helpen uw medewerkers om modern onderwijs te geven waarbij gebruikt gemaakt wordt van de nieuwste technologieën. Xando traint en coacht de medewerkers, zodat ook voor hen technologie geen onoverkomelijke drempel is. Wij hebben verschillende oplossingen om het aanschaffen van producten zo simpel mogelijk te maken.

Xando en het onderwijs

Speciaal
Onderwijs

Apple heeft veel oplossingen voor kinderen in het speciaal onderwijs. Xando helpt u en uw leerlingen om alle mogelijkheden te leren ontdekken.
meer weten »

Basis
Onderwijs

Leren is nog nooit zo leuk geweest. Door gebruik te maken van iPads in de klas zijn kinderen bijna vanzelf gemotiveerd om te ontdekken.
meer weten »

Voortgezet
Onderwijs

Leren is nog nooit zo leuk geweest. Door gebruik te maken van iPads in de klas zijn leerlingen bijna vanzelf gemotiveerd om te ontdekken.
meer weten »

Middelbaar
Beroepsonderwijs

Door Apple te gebruiken in het middelbaar beroepsonderwijs worden leerlingen creatiever en zullen ze gemakkelijker informatie delen.
meer weten »

HBO
Universiteit

Door Apple te gebruiken in het HBO of op de Universiteit worden studenten creatiever en zullen ze gemakkelijker informatie delen.
meer weten »

Partners

Refresh.ed

refresh education is een van onze trainingspartners. Door jarenlange ervaring met Apple in het onderwijs kan Marjan vd Vrie heel goed optreden als begeleider van startende docenten.

21Next

21next is een van onze trainingspartners. Door jarenlange ervaring als muziekdocent kan Ko Smidt heel goed optreden als begeleider van creatieve docenten.

04NT

O4NT is in schooljaar 2013-2014 met een aantal scholen gestart met een totaal nieuw onderwijsprincipe waarbij de leerling centraal staat. Vanaf het eerste begin is Xando hier partner in en ondersteunen wij O4NT met onze kennis en producten.

iScholengroep

Onderwijs partners Xando hecht veel waarde aan loyaliteit en een goed partnership met al onze relaties. Xando heeft om die reden als onderwijs partner van de iScholenGroep een speciale “ISG-propositie” ontwikkeld voor scholen welke zijn verbonden aan de iScholenGroep.

 • Xando Onderwijs heeft een eigen gecertificeerde Apple Professional Development afdeling met eigen Trainers en Curriculum Specialisten welke op maat gemaakte trainingen voor scholen van de iScholengroep aanbiedt.
 • Als enige Apple Curriculum Specialist in Europa zijn wij gespecialiseerd in onderwijskundige benadering van uw content vraagstukken. Daarbij werken we graag samen met de iSG aan de kwaliteit, verbreding en verdieping van het iSG aanbod.
 • Xando biedt iSG scholen zeer aantrekkelijke korting op Apple computers en iPads. In vrijwel alle gevallen de scherpste prijs van Nederland!
 • Xando biedt iSG scholen gratis een specifieke school webshop voor leerlingen, docenten en medewerkers van de school, waarbij de schoolspecifieke kortingen reeds zijn verwerkt in het op de school toegesneden aanbod van producten en diensten.
 • Mogelijkheid tot aanschaf middels diverse financieringsvormen waardoor Europese aanbesteding niet nodig is. Een uniek specialisme van Xando welk we succesvol aanbieden aan iSG scholen
 • Xando ontzorgt iSG scholen. We kennen de uitdagingen als geen ander en verlenen graag de best passende service, zijn adequaat, kundig, ervaren, gespecialiseerd in onderwijs en in staat grootschalige projecten vakkundig te begeleiden.

Microfix

Microfix is de 1e onafhankelijke serviceprovider in Nederland (sinds 2012) met de kwalificatie 'Apple Premium Service Provider (APSP)’. Xando volgt de prestaties van Microfis nauwkeurig en is net als Apple Benelux van mening dat Microfix uitblinkt in klant tevredenheid en haar serviceverlening: kwaliteit, snelheid en deskundigheid. Dit gecombineerd met goed doordachte processen en procedures welke Microfix en Xando samen hebben ontwikkeld leiden tot een hecht en diep geworteld partnership.

Econocom

Samen met onze partner Econocom heeft Xando een uniek aanbod in lease mogelijkheden voor van alle Apple producten, diensten en accessoires. Door onze gezamenlijke aanpak is vrijwel nooit een aanbesteding nodig, kunnen ouders betalen zonder tussenkomst van de school, hebben scholen de keuzevrijheid om hun ouders aan te bieden om ineens of in termijnen te betalen en kunnen we iPad projecten begeleiden waarbij voor de school directe beschikbaarheid zonder benodigd kapitaal mogelijk is. We gaan graag met u in gesprek om ons partnership toe te lichten.

Contact

Contactgegevens

Xando Onderwijs
Popovstraat 42
8013RK Zwolle
038 425 40 60
onderwijs@xando.nl

Contactformulier

darkblueline-bottom-leftlong
Copyright 2014 Xando.nl | Algemene voorwaarden | Privacy